این نمایش اثریست با تم خشونت و وحشت با سبک اجرایی پست مدرنیسم، بر اساس این سبک هیچ قاعده ای برای محدود کردن کار در قالب های فرمالیستی نیست. کارگردانی نیز با تدبیر خود از اکثر سبک های اجرایی بهگزینی ( اکلکتی سیزم ) کرده است. 

دیدگاهتان را بنویسید